Opening ceremony
10 syyskuun 2016
Polish Film weeks
10 syyskuun 2016